Ett lärande arbetssätt med IKT

Det kom ett mail till Skollyftet, ett mail från Stefan Svedberg fil. lic. i pedagogik, där han skriver:

”Samtliga lärarutbildningar bör undersöka hur IT på lämpligaste sätt kan integreras i utbildningen för att ge de blivande lärarna den IT-kompetens som läraryrket kräver. Detta gäller inte minst i fråga om källkritik och kunskaper om barns och ungdomars IT-användning.”

(En hållbar lärarutbildningSOU 2008:109).

Hej!

I förslagen till ny läroplan och lärarutbildning betonas vikten av att informations- och kommunikationsteknik (IKT) utgör en nödvändig del av lärarutbildningen. Den moderna tekniken skall enligt dessa förslag användas som ett verktyg och då speciellt för aktiviteter som kunskapssökande, kommunikation, skapande och lärande (Prop. 2009/10:89).[1]

Utifrån denna förutsättning har jag i såväl lärarhandledning som skolrapporter beskrivit ”ett lärande arbetssätt”, som visar, hur elever tillsammans med hjälp av informationstekniken söker, sorterar, jämför, sovrar, sorterar och kritiskt granskar information samt redovisar sina kunskaper (se Svedberg & Lindh, 2008; Svedberg, 2009 och Svedberg, 2010).[2]

Den kritik, som framförts hittills, har i allt väsentligt utgått från ett teknikperspektiv. Utifrån detta konstateras att det hänt mycket på detta område sedan mina projekt genomfördes. Mitt fokus har dock icke varit tekniken utan snarare metodiken, vilket härmed inte nog kan och bör understrykas. Följande omdöme beskriver ganska väl mitt egentliga budskap:

Du lyfter grundläggande frågor som är viktiga att diskutera även i det nya kommunikationslandskap som växer fram, men som … ofta offras till förmån för ingående och ibland ”pedagogiskt underutvecklade” diskussioner kring den nya teknikens möjligheterI en tid då mycket är tillgängligt för många menar jag att det blir allt viktigare att problematisera relationen information – kunskap som du också berör i din bok.” [3]

Min avsikt med denna information är att visa på, hur IT kan användas i undervisningen på ett sätt som överensstämmer med den nya läroplanens intentioner. Det är min förhoppning, att bifogad artikel införd i Pedagogisk psykologisk tidskrift nr 4/2010 kan väcka intresset för ”ett lärande arbetssätt”. Om så önskas återkommer jag med en e-version av min bok ”Informationssökning med IT som ett led i ett undersökande arbetssätt – ett exempel på kollaborativt lärande”, vilken är avsedd att vara ett bidrag till det fortsatta pedagogiska utvecklingsarbetet. Du är välkommen att höra av dig!

Med vänlig hälsning

Stefan Svedberg, fil.lic. i pedagogik


[1] Regeringens proposition ”Bäst i klassen – en ny lärarutbildning”, (2009).

[2] ”Ett lärande arbetssätt med datorstöd”, (2008); ”Informationssökning med datorstöd i årskurs 9 – ett IT-projekt med inriktning att utveckla ett källkritiskt och demokratiskt förhållningssätt” (2009); ”Informationssökning med IT som ett led i ett undersökande arbetssätt – ett exempel på kollaborativt lärande” (2010).

[3] Doktorand Andreas Nordin, Linnéuniversitetet i Växjö, Institutionen för Pedagogik, Psykologi och Idrottsvetenskap

Stefan Svedberg länkar även till den artikel han avslutar sitt mail med och den artikeln publicerar vi i ett eget inlägg på Skollyftet.

Är ni intresserade av att ta del av Stefan Svedbergs e-bok kan ni kontakta honom.

 

Leave a Comment

Filed under Forskning, IKT, Skolutveckling

Kommentera