Vad är egentligen ett skolbibliotek?

Skolbibliotek är extra mycket i fokus just nu och delvis på grund av skollagens skrivelse men vad är egentligen ett skolbibliotek och vilken betydelse kan det ha för elevernas lärande och kunskapsutveckling. Cecilia Bengtsson förmedlar i det här inlägget några tankar om skolbibliotek. För er som vill veta mer om skolbibliotek och som besöker skolforum kan besöka skolbiblioteksföreningarna i monter C12:48.

Under mina sammanlagt tio år som skolbibliotekarie och skolbibliotekssamordnare är det framförallt alla möten med elever som varit i fokus för mig som skolbibliotekarie. Jag har varit delaktig i deras kunskapsutveckling, varit ett stöd i att stärka deras informationskompetens kring källkritik och sökstrategier och gjort skillnad i deras språkutveckling genom att inspirera till läsning, eget berättande och skrivande.

När nu skollagen börjat gälla och alla elever ska ha tillgång till skolbibliotek oavsett skolform eller huvudman så kan skolbiblioteken ännu mer fokusera på elevernas lärande och kunskapsmål än fundera kring sin existens etc. men vad är egentligen ett skolbibliotek? I skollagen står följande mening ”Med skolbibliotek avses en ”gemensam och ordnad resurs av medier och information som ställs till elevernas och lärarnas förfogande och som ingår i skolans pedagogiska verksamhet med uppgift att stödja elevernas lärande” (Skollagen 2 kap. 36 §) Ett skolbibliotek är således inte enbart sin lokal eller sina medier utan en pedagogisk funktion i skolan vilket också Skolinspektionens informationsmaterial om skolbibliotek ger stöd för.

Det handlar inte längre om att enbart låna bänkböcker på sitt skolbibliotek utan att använda den kompetens som en skolbibliotekarie genom sin profession har. De kompetenser som jag anser att en skolbibliotekarie har är:

1. Förmåga att organisera, sortera och söka information.
2. Informationskompetens (källkritik, upphovsrätt, informationssökning) som är en del av den digitala kompetensen
3. Kännedom om tekniska hjälpmedel för elever i behov av särskilt stöd inklusive kännedom om dyslexi, funktionsnedsättning och medier för elever med annat modersmål än svenska.
4. Har delvis koll på barn och ungdomslitteratur

Utöver det har en skolbibliotekarie en mängd andra kompetenser, kunskaper och förmågor.

När informationen blir oöverskådlig, vilket gäller inom allt fler fält, uppkommer också den intressanta frågan om hur man kommer från information till kunskap. Roger Säljö

I de nya läroplanerna Lgr11 och Gy2011 finns det många områden och perspektiv där en skolbibliotekaries kompetens kan komma till nytta. Till exempel följande meningar ur Lgr11:

Informationssökning i några olika medier och källor, till exempel uppslagsböcker, genom intervjuer och via sökmotorer på Internet.

Hur man sovrar i en stor informationsmängd och prövar källors tillförlitlighet med ett källkritiskt förhållningssätt.

I mötet med skolans elever använder vi våra kunskaper för att hjälpa eleverna att på bästa sätt navigera i informationsflödena och vi interagerar i elevernas lärprocesser att omvandla information till egen kunskap till exempel genom att hjälpa eleverna att formulera frågor.
Och att inspirera barn och ungdomar till läsning i en vidgad textvärld är något de allra flesta av oss anser är en viktig, angelägen och rolig uppgift men ett skolbibliotek har många fler möjligheter för elevers lärande och som en dynamisk lärmiljö.

Några tips på mer läsning kring skolbibliotek:

Länsnytt om skolbibliotek

Skolbiblioteksföreningarnas webbplats

Svensk biblioteksförening om skolbibliotek

Skolbibliotek Östs blogginlägg om konferensen Skolbibliotek 2011

Maud Hells bok Skolbiblioteksutveckling – skolutveckling

//Cecilia Bengtsson, fd. skolbibliotekssamordnare i Ekerö kommun numera ordförande i skolbibliotek öst & utvecklingsledare vid Regionbibliotek Stockholm

 

2 Comments

Filed under Skolbibliotek

2 Responses to Vad är egentligen ett skolbibliotek?

  1. Skolbibliotek är så oerhört viktigt och jag hoppas att ditt inlägg kan bidra till att vidga synen på skolbibliotekens och skolbibliotekariens roll i skolan och för elevernas kunskapsinhämtande.

    Tack för att du delar med dig!

  2. Pingback: Bra länkar om skolbibliotek | Cecilias tankar

Kommentera