Många fantastiska rektorer

Lärarkåren kan ju vara djupt kritisk till rektorer även om det ofta är så att andra är dåliga men min nuvarande rektor är riktigt bra. När det gäller kommunernas rekryteringspolicy kan det absolut finnas fog för kritik då det alltför ofta inte finns någon långsiktighet så att någon med gedigen lärarbakgrund och pedagogisk förmåga utses till att vara pedagogisk ledare. När det gäller tjänsternas utformning kan det också finnas en hel del utrymme för kritik då de innehåller alldeles för mycket tid på att lära upp lokala politiker och kommuntjänstemän och för lite tid för att lyssna på medarbetare och genom uppföljning bygga upp sitt pedagogiska ledarskap från grunden. Mitt sammanfattande intryck av våra nuvarande svenska rektorer är att de flesta gör att fantastiskt arbete och syr ihop mål från två håll och sen förankrar det hos en stor grupp lärare med olika bakgrund och värderingar. Nu ska det här dock inte bara bli ett hyllningsstycke för det behövs mycket förbättringar för att möta framtidens skolutmaningar.

Vi kan börja med rekryteringspolicyn. De statliga direktiven och lagarna som kom här 2011 innehåller flera punkter som handlar om att höja rektorers kompetens och det borde vara naturligt att kommunerna hörsammar detta behov och ser till att göra en rejäl satsning. Det känns naturligt att med den nuvarande betoningen av pedagogiskt ledarskap så bör de satsa på att rekrytera rektorer med gedigen pedagogisk erfarenhet. Det finns också en oerhörd möjlighet att långsiktigt odla fram rektorer genom att satsa på lärare med riktigt bra ledarskapsförmåga. Alla förtydliganden av karriärvägar för lärare är ju också ett viktig sätt att höja läraryrkets status och underlätta rekryteringen till lärarutbildningen.

Sen kan vi ta rektors uppdrag. Återigen kan vi ta avstamp i de nya lagarna och direktiven där kommunen helt ska hålla sig borta från de pedagogiska frågeställningarna. Det finns därför ingen anledning att rektorer ska spilla tid på att informera om eller förklara pedagogiska metoder för tjänstemän och politiker. Det känns också som att vi har en växande insikt i att rektor bör ha ett rimligt antal medarbetare så att rektorer hinner med uppföljning av sina medarbetares uppdrag. Det är så viktigt att rektor ofta hinner få till dialog med alla sina medarbetare. Då kan det pedagogiska ledarskapet ta sin avstamp i all den kompetens som finns i ett samlat lärarkollegium.

Rektorer gör ett fantastiskt arbete, tänk om vi kan höja kraven ytterligare ett snäpp på vilka som ska bli rektorer och tänk om vi samtidigt kan förbättra förutsättningarna för ett bra pedagogiskt ledarskap. När lärare känner att deras tankar och idéer plockas upp av organisationen och används för att förbättra för eleverna så kan vi få kraftfulla positiva effekter på engagemang men också på flödet av förslag som genomförs. De nya förslagen kring kvalitetsarbete och ständiga förbättringar i skolan, kan ges ett starkt positivt innehåll istället för att kännas som en massa dokumentation. Vi har två viktiga satsningar på rektorer som ligger helt rätt i tiden och som jag tror att vi ska lyckas genomföra  i svenska skolan.

  1. En rekryteringspolicy med fokus på pedagogisk kompetens.
  2. En utformning av rektors uppdrag så att uppföljning och dialog möjliggörs.

Båda dessa förbättringar behövs för elevernas skull.

av: Jan Lenander

1 Comment

Filed under ansvar, skolledning, Skolutveckling

One Response to Många fantastiska rektorer

  1. Pingback: Om bättre rektorer « Jans Syrliga KaramelLer

Kommentera