Jämställdhets- och genusarbete i förskolan

Arbetet i förskolan och skolan har sin grund i värderingar av olika slag. Vi pedagoger måste vara medvetna om att vi påverkas av de värderingar vi har tillförskansat oss över tid. Utifrån våra personliga uppfattningar har vi också att förhålla oss till de värderingar som uttrycks i skollagen och i läroplanerna.

Förskolans läroplan, LpFö98 reviderad 2010, uttrycker målen kring förskolans jämställdhetsuppdrag på detta sätt (sid.5):

”Förskolan ska motverka traditionella könsmönster och könsroller. Flickor och pojkar ska i förskolan ha samma möjligheter att pröva och utveckla förmågor och intressen utan begränsningar utifrån stereotypa könsroller.”

Det uttrycks dock inte i läroplanen vad ”traditionella könsmönster” innebär. Det beskrivs inte heller hur dessa könsmönster och könsroller ska motverkas. Tolkningsmöjligheterna är således mycket stora för de enskilda pedagogerna och förskolorna.

Olika strategier

Mål och arbetssätt på förskolorna skiljer sig mycket åt. Vissa förskolor arbetar kompensatoriskt – det vill säga att barnen stärks i det de vuxna anser att de behöver träna på.  Andra förskolor strävar efter könsneutralitet. Ett tredje sätt är att försöka erbjuda alla barn vidgade möjligheter i lek och aktiviteter på förskolan.

Jag menar att detta synsätt är det mest fruktbara. Men det kan vara lättare sagt än gjort att få till stånd ett sådant förhållningssätt på förskolan. För det krävs som sagt att det finns en medvetenhet om de egna värderingarna, och att dessa inte står i vägen för utvecklingsarbetet. Det krävs att alla deltagare i ett arbetslag drar åt samma håll. Och det krävs att pedagogerna har kunskap om vad som ska erbjudas. Har vi den kompetensen?

Chatta om jämställdhetsarbetet

Hur ser du och din förskola på jämställdhetsarbetet? Vad görs konkret för att motverka traditionella könsmönster och könsroller i förskolan? Hur ser föräldrarna på genusarbetet på förskolan? Och hur bemöter ni deras funderingar?

Välkommen att deltaga i förskolechatt på Twitter kring olika tolkningar och arbetssätt kring jämställdhet och genus i förskolans arbete, torsdag den 7 mars mellan 21 och 22. Tagga inläggen med  #fskChatt.

/@MiaESa

2 Comments

Filed under Förskolan

2 Responses to Jämställdhets- och genusarbete i förskolan

  1. MiaESa

    Vill förresten nämna att jag för tillfället läser Christian Eidevalds ”Anna bråkar!”. Inlägget är förstås influerat av det jag läser där.

  2. Pingback: Genusmedvetslös #fskchatt | Skäggig dagisfröken

Kommentera